MTAM – utvecklingsverktyg för ledningsgrupper

Vad är MTAM?

MTAM, Management Team Assessment Model, är ett svenskt nyutvecklat utvecklingsverktyg för ledningsgrupper. Till skillnad från andra gruppmätningsverktyg mäter MTAM inte bara gruppens samarbete, utan även ledningsgruppens balans mellan sitt strategiska och operativa fokus.

Själva verktyget är ett frågebatteri vars hjälp ledningsgruppen mäts och positioneras. Frågorna är framtagna på teoretisk väg och utvärderas statistiskt. Frågorna bygger på självskattning och handlar om hur arbetet fungerar i ledningsgruppen. Sammantaget visar mätningen ledningsgruppens samlade effektivitet och samarbets-förmåga. Därmed får varje ledningsgrupp ett unikt nuläge som utgångspunkt för sin utveckling. MTAM är ett kvalitetssäkrat sätt att effektivisera ledningsgruppsarbetet.

Utvecklingsverktyget mäter tre dimensioner;

  • I den första dimensionen belyser enkäten vilka frågor som kommer upp på dagordningen samt i vilken utsträckning de är av strategisk eller operativ karaktär. Ledningsgruppen får på så sätt hjälp att tydliggöra hur gruppen ligger till inom områdena Helhetssyn, Fokus och Agenda.
  • I den andra dimensionen visar enkäten hur frågorna behandlas i ledningsgruppen samt i vilken utsträckning arbetet är utvecklat och effektivt kring områdena Samarbete, Struktur, Mognad och Identifikation.
  • Den tredje dimensionen visar hur överens man är om hur man som grupp ligger till inom de två föregående dimensionerna.

Många gånger visar det sig att ledningsgruppen har helt olika syn på hur effektiv den är eller vilka frågor den bäst hanterar. Detta mått är därför mycket viktigt för att kunna sätta igång ett konkret utvecklingsarbete.

Hur går det till?

Ledningsgruppens medlemmar svarar på enkätfrågor Online vid tre tillfällen med ca 4-6 månaders mellanrum. Efter varje mätning träffas gruppen för genomgång av resultat och för att arbeta med sitt utvecklingsarbete.

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!