Grupputveckling

Ingen organisation är starkare än dess svagaste länk. Genom ett gott samarbete där alla strävar åt samma håll, och där en stödjande atmosfär råder, kan medarbetarna fokusera på uppgift och mål i stället för på konflikter och konkurrens. Samarbete i grupp är dock inte alltid problemfri.

Gruppdynamik

Så fort människor kommer samman uppstår kraft, rörelse och energi. I bästa fall uppstår synergi så att gruppen tillsammans kan göra bättre än vad varje medlem kan åstadkomma själv. I sämsta fall uppstår negativ synergi, dvs problem och konflikter tar fokus och energi från uppgift och resultat.

Gruppers utveckling följer ett visst mönster, något som bl a PhD Susan A Wheelan beskriver i sin modell IMGD, Integrative Model of Group Development. När ledare och medarbetare har kunskap om denna dynamik kan de göra medvetna val kring vad de behöver arbeta med för att utvecklas vidare och fungera bättre tillsammans.

Det kan t ex handla om att lära känna varandra bättre, förbättra kommunikationen, ge feedback, hantera konflikter, tydliggöra målen, arbeta med gruppens värdegrund eller beslutsfattningsförmåga.

Likväl som t ex maskiner, fastigheter och bilar behöver drift och underhåll behöver även grupper kontinuerligt underhåll för att fungera väl. Att arbeta med grupper och dess utveckling brukar vara en mycket god investering.

Det kan handla om 1-2 dagars utveckling eller om en process med regelbundna möten för att stödja gruppens utveckling och hantera eventuellt ”grus i maskineriet”. Allt beror på behov och ambitionsnivå. Att bli ett högpresterande team lönar sig; högre kvalitet, effektivitet och lönsamhet samt ökad arbetstrivsel är bara några av vinsterna!

Kontakta mig gärna för mer information!

Mer om värdegrund

Våra värderingar är de grundläggande uppfattningar vi har om vad som är önskvärt / icke önskvärt och vad som är gott / ont. Värderingarna hjälper oss att ta ställning och påverkar våra handlingar. Våra värderingar grundläggs i tidig ålder av viktiga människor i vår omgivning. 

Hur påverkar värderingar vårt samarbete och vårt resultat?

Eftersom våra värderingar styr våra attityder och beteenden kommer dessa att påverka våra relationer – både till medarbetare, kunder, leverantörer och övriga intressenter. Olikheter i värdegrund  kan orsaka samarbetsproblem och skapa konflikter.

Vilken värdegrund vill vi ha och stå för i vår organisation? Hur ser vi till att vi lever efter våra värderingar? Det är viktiga frågor att ställa sig inom alla verksamheter!

Hur skapar man en gemensam värdegrund?

Eftersom våra värderingar grundläggs i tidig ålder krävs det krävs en hel del för att vi ska ändra våra värderingar. Målet med att arbeta med en gemensam värdegrund i verksamheten handlar därför inte främst om att ändra våra värderingar, utan att ha en aktiv dialog i frågan så att vi kan välja önskvärda beteenden.

I ett första steg handlar det om att anställa människor med rätt värdegrund. När människorna väl finns i organisationen handlar det om att föra en aktiv dialog där man dels samtalar om vilka värderingar som råder, vilka värderingar man önskar, värdeordens betydelse, om och vad människor vill och är beredda att göra för att utveckla kulturen till den de önskar.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi stödjer processen och dialogen med olika metoder och övningar. Vi sammanfattar viktiga punkter i en användbar dokumentation för att stödja implementeringen efter workshopen.

Det kan handla både om att börja arbeta mer aktivt för att integrera och att efterleva de värderingar som redan är uttalade eller att skapa en ny värdegrund.

Mer om beslutsfattning

Vi människor tror oftast att vi fungerar rationellt i beslutsfattning, men där bedrar vi oss själva. I själva fallet fungerar vi tämligen irrationellt. Konsekvenserna är flera, bl a att kvalitén på besluten sjunker och att beslutsfattning ofta är upphov till konflikter i gruppen. Vi reflekterar kring beslutsfattning, lär oss mer om beslutsfattningens psykologi, får kunskap om hur vi systematiskt gör felbedömningar och går igenom olika beslutsmodeller. Gruppen diskuterar och kommer överens om vilket förhållningssätt de vill ha till beslutsfattning på hemmaplan.