Medarbetarsamtal

Varför medarbetarsamtal?

Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal…..Det finns många namn på dessa samtal, i grunden har de samma syfte…

Utifrån organisationens affärsidé och vision arbetas mål och strategier fram. Ofta är detta en process som pågår under några månader. Därefter är det tid för implementering – dvs arbetet med att nå dessa mål börjar.

Medarbetarsamtalen är oerhört viktiga i detta arbete. Dessa samtal handlar om att tillsammans med varje medarbetare bryta ner de övergripande målen till greppbara mål för honom/henne.

Medarbetarsamtal med god kvalitet är därför oerhört viktiga för företagets framgång! Om man lyckas skapa förtroendefulla samtal där målet är att skapa en situation som gynnar både organisationen och medarbetaren – då har man kommit långt!

Vad erbjuder vi?

Vi stödjer er i ert utvecklingsarbete genom att vara med i hela processen, eller i delar av den:

  • Planera medarbetarsamtalsprocessen inkl uppföljningsarbetet, dvs hur man hanterar uppkomna behov
  • Skapa en företagsanpassad mall för samtalet som också fungerar som planeringsverktyg inför samtalet
  • Utbilda chefer och medarbetare i att hålla kvalitativa medarbetarsamtal

Hur går det till?

Vill ni göra det enkelt för er investerar ni i en av våra färdiga samtalsmallar.

Vill ni öka effekten bör samtalen kopplas till era särskilda behov och önskemål, dvs  tydliga kopplingar till vision, mål, värderingar, viktiga kompetenser mm.

Steg 1 är att planera er medarbetarsamtalsprocess.

Steg 2 är att skapa en mall som stöd både för planering inför samtalen och under själva samtalet.

Steg 3 är utbildningsfasen – vad innebär samtalen, vad är syfte och mål, hur ser processen ut, hur genomförs samtalen, hur använder vi mallen, vad händer efter samtalen.

Steg 4 är för dom som verkligen vill öka kvaliteten på samtalen. Detta steg innebär enskild coaching av cheferna inför samtalen. Allt från ett enda samtal inför samtalen till kontinuerligt stöd under hela processen.

Steg 5 Eftersom utvecklingen ständigt pågår bör process och mall uppdateras inför varje års samtal.

Medarbetarsamtalen är verkligen viktiga för företagets framgång – slarva inte bort denna möjlighet utan satsa på att få kvalitativa samtal!

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur vi kan stödja er i att utveckla medarbetarsamtalet till en strategisk framgångsfaktor!